Nelerdir


Çevre Kirliliğinin Çözümleri


Reklam


Çevre Kirliliğinin Çözümleri

Çevre ve Sağlığımız:Bütün canlıların uyum içinde yaşadıkları alana doğal çevre denir Tabiattaki bütün canlılar çevremizdeki diğer varlıklarla uyum içinde hayatlarını devam ettirirler Canlılar ile canlı varlıklar arasında canlılar ile cansız varlıklar arasında bir madde alış-verişi ilişkisi ve uyumu mevcuttur
Örneğinormanlarda tüm bitkihayvan ve mikroskobik canlılar uyum içinde yaşarÇevreyi oluşturan canlı halkalardan birinin yok olmasıdiğer canlıların olumsuz etkilenmesine neden olur(Besin zinciri)

Örneğinormanların yok olmasının çevreye çeşitli etkileri vardır;
* Ormanda yaşayan canlı türleri yok olur
* Hava kirliliği artar
* Yağışlar azalır
* Erezyon artar

İnsanların Çevreye Etkileri
Kullandığımız yakıtlardan kül ve zehirli gaz gibi atıklar açığa çıkar Baca ve egzozlardan çıkan zehirli gazların birleşmesi sonucu asit yağmurları oluşur
Asit yağmurları temas ettiği bitki örtüsünün yok olmasınainsanlarda deri ve akciğer hastalıklarına neden olur Çevre kirliliğini azaltmak için yüksek kalorilikül ve zehirli gaz çıkışı az olan yakıtlar kullanılmalıdır(doğal gaztaş kömürü)Deniz kazaları ile denize dökülen petrolsu üzerine yayılır Su üzerine yayılan petrol kısa sürede temizlenmediğinde suyun güneş ışığı ve hava ile temasının kesilmesine neden olur Bu olay suda yaşayan canlıları olumsuz etkiler

Atık Çeşitleri
Çevreye atılan ve doğal dengeyi bozan zararlı maddelere atık denir
Kağıtbitki kalıntılarısofra artığıhayvan leşleri ve doğal gübre gibi organik (canlı kökenli) atıklar mikroorganizmalar tarafından parçalanarak yeniden tabiata kazandırılır Fakat bu atıklarçevreye atıldığında mikropların üremesine de uygun ortam oluşur
Cam şişeteneke kutupetrolplastikpet şişedeterjantarım ilacı ve pil gibi maddeler tabiatta kalıcı kirliliğe neden olur
Kalıcı kirliliğe neden olan atık maddelerin rasgele çevreye atılmaması ve sanayide yeniden kullanımı sağlanmalıdır Camkağıttenekepil ve plastik sanayide yeniden kullanılır

Kirlilikten Etkilenenler

Su
Hava
Toprak

Kirleten Kaynaklar

Zehirli Maddeler
Radyoaktif Maddeler
Petrol Ve Petrol Ürünleri
Evsel Ve Kentsel Atıklar
Endüstriyel Atıklar
Gürültü

1-) Suyun Canlılar İçin Önemi
Canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır Hücrenin büyük bir bölümü (2/3) sudan meydana gelmiştirHücrede meydana gelen biyokimyasal olaylar için su gereklidir Ayrıca dünyanın ¾ ü suyla kaplıdır Bu suların ancak %0003 ü içilecek niteliktedir İçilecek su kaynaklarıyer yüzü suları/barajgölgölet) ve yer altı suları (kaynarartezyenler)dır

Su Kirliliğinin Sebepleri
Endüstriyel kuruluşlarca bırakılan artıklar (petrol boya deterjan ağır ****ller kanalizasyon)

Tarımda kullanılan zehirler ve fazla kullanılan gübreler
Hayvansal ve evsel artıklar
Sulara bırakılan kurşunciva
Lağımların sulara karışması

Su Kirliliğinin Önlenmesi

Arıtma tesisleri kurulmalı ve özenle işletilmeli
Belirli yerlerde nüfus artışının önüne geçilmeli
İnsanlar bilinçlendirilmeli
Su kaynaklarının korunması için iyi politikalar geliştirilmeliplan ve programlar yapılmalı
Hava ve toprak kirliliğine sebep olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır

2-) Havanın Canlılar İçin Önemi
Havacanlılar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır Özellikle havada bulunan oksijen canlılarda besinlerin yıkımında rol oynadığından çok önemlidir
Havada bulunan gazların;

%78 i Azot
%21 i Oksijen
%1 i Diğer gazlardan oluşur

Hava Kirliliği Ve İnsan Sağlığına Etkileri

Hava kirliliğine sebep olan etkenler şunlardır;
Sanayiden çevreye bırakılan gazlar
Araçların egzosundan çıkan gazlar
Fosil yakıtlardan (petrolkömür vs)çıkan gazlar
Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksit azot oksitlerikükürt oksitleri asit yağmurlarına neden olur
Hava kirliliğinin zararları bitkihayvan ve insanlara daha fazladır

İnsanlarda hava kirliliği;

Solunum yolu rahatsızlıkları
Astım-bronşite
Vücudun savunma mekanizmasının zayıflamasına neden olur
Hava Krililiğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

Hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakıtlar olabildiğince az kullanılmalı Bunun yerine doğalgaz güneş enerjisi jeotermal enerji vb enerjilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır
Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve deniz taşımacılığına ağırlık verilmelidirBüyük kentlerde toplu taşıma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır Böylece otomobil egzoslarının neden oılduğu kirlilik azaltılabilir
Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir
Yeşil alanlar arttırılmalı orman yangınları önlenmelidir
Ozon tabakasına zarar veren maddeler kullanılmalıdır

Toprağın Canlılar İçin Önemi

Yeryüzünün en üst tabakasını oluşturan örtüye toprak denir Toprak tüm canlıların besin ve hayat kaynağıdır Bitkiler;insan ve hayvanlarıntoprakta bitkilerin besin kaynağıdır Çünkü bitkiler ihtiyaç duyduğu inorganik besin ve suyu topraktan alırlar Toprağın canlılara sağladığı faydalardan biri de yer altı sularının süzülerek canlıların kullanabileceği hale getirilmesidir(doğal arıtma)

Toprak Kirliliği

Toprak kirliliğine neden olan başlıca etmenler;
Ev iş yeri ve hastahane atıkları
Radyoaktif atıkla

Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları
Gereksiz yere ve aşırı miktarda yapay gübre tarım ilacı vb kullanılması
Tarımda gereksiz yere ya da aşırı hormon kullanımı
Suların kirlenmesi Su kirliliği toprak kirliliğine neden olurken toprak kirliliği de özellikle yer altı sularının kirlenmesine neden olur

Toprak Kirliliğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

Toprak kirliliğinin önlenmesi için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır;

Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı yeşil alanlar arttırılmalıdır
Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır
Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir
Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır

Ses Kirliliği
Sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de ses kirliliğidir Gürültü de denilen ses kirliliği istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen sesler ya da insanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek seslerdir Ses kirliliğinin yaratan önemli etmenler;

Sanayileşme
Plansız kentleşme
Hızlı nüfus artışı
Ekonomik yetersizlikler
İnsanlara gürültü ve gürültünün yaratacağı sonuçları konusunda yeterli ve etkili eğitimin verilmemiş olmasıdır
Ses kirliliği insan üzerinde çok önemli olumsuz etkiler yaratır Bu etkileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

İşitme sistemine etkileri: Ses kirliliği işitme sistemi üzerinde geçici ve kalıcı etkiler olmak üzere iki çeşit etki yapar Ses kirliliğinin geçici etkisi duyma yorulması olarak da bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıplar şeklinde olur Duyma yorulması düzelmeden tekrar gürültüden etkilenilmesi ve etkileşmenin çok fazla olması durumunda işitme kaybı kalıcı olur
Fizyolojik etkileri: İnsanlarda görülen stresin önemli bir kaynağı ses kirliliğidir Ani olarak oluşan gürültü insanın kalp atışlarında (nabzında) kan basıncında (tansiyonunda) solunum hızında ****bolizmasında görme olayında bozulmalar yaratır Bunların sonucunda uykusuzluk migren ülser kalp krizi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar Ancak en önemli olumsuzluk kulakta yaptığı tahribattır
Psikolojik etkileri: Belirli bir sınırı aşan gürültünün etkisinde kalan kişiler sinirli rahatsız ve tedirgin olmaktadır Bu olumsuzluklar gürültünün etkisi ortadan kalktıktan sonra da sürebilmektedir
İş yapabilme yeteneğine etkileri: Özellikle beklenmeyen zamanlarda ortaya çıkan ses kirliliği iş veriminin düşmesi kendini işine verememe ve hareketlerin engellenmesi şeklinde performansı düşürücü etkiler yapar Gürültünün öğrenmeyi ve sağlıklı düşünmeyi de engellediği deneylerle saptanmıştır
Ülkemizde insanları gürültünün zararlı etkilerinden korumak için gerekli önlemleri içeren ve çevre yasasına göre hazırlanmış olan “Gürültü kontrol yönetmeliği” uygulanmaktadır Ancak yönetmeleğin hedeflerine ulaşabilmesi için insanların bu konuda eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekir

Ses Kirliliğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

* Ses kirliliği aşağıdaki uygulamalarla önlenebilir;
* Otomobil kullanımını azaltacak önlemler alınmalıdır
* Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar(ısıcam gibi) kullanılmalıdır
* Eğlence yerleri vb ortamlarda yüksek sesle müzik çalınması engellenmelidir
* Gürültü yapan kuruluşlar şehirlerin dışında kurulmalıdır

Radrasyon

Radyoaktif element denilen bazı elementlerin atom çekirdeğinin kendiliğinden parçalanarak etrafa yaydığı alfa betave gama ışınlarına radrasyon denir Çevreye yayılan bu ışınlar canlı hücreleri doğrudan etkileyerek mutasyon denilen genlerdeki bozulmaya neden olur Çok yoğun olmayan radrasyon canlının bazı özelliklerinin değişmesine neden olurken yoğun radrasyon canlının ölümüne neden olabilirÖrneğin; 1945’te Japonya’ya atılan atom bombasın atıldıktan sonra 7 gün içinde vücutlarının tamamı 10 saniye radrasyon almış insanların %90’ı hiçbir yara ve yanık izi olmadan öldü 26 Nisan 1986’da Çernobil’deki nükleer kazanın; ani ölümler gebe kadınlarda düşük olayları kan kanseri sakat doğumlar gibi olumsuz etkileri oldu
Bir çevredeki belli bir dozun üzerinde olan radrasyon canlının vücut hücrelerini etkileyerek doku ve organlarda bozulmalara anormalliklere üreme hücrelerini etkileyerek doğacak yavrularda sakatlıklara neden olur Uzun süre radrasyon etkisinde kalmanın yaratacağı sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Radrasyonun Etkileri

Kanser oluşması
Ömrün kısalması
Katarakt oluşması

Radrasyonun Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

Özel giysiler(kurşun önlüközel maske)kullanılmalıdır
Radrasyon kaynağından uzak durulmalı en kısa sürede radrasyonlu ortam terk edilmelidir
Radrasyonlu cihazlarla yapılan teşhis ve tedaviye sık sık başvurulmalıdır

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
Çevre tüm canlıların yaşamında önemli bir rol oynamaktadır Nüfusun artışı kentleşme sanayileşme gibi faktörler çevre kirliliğinin artmasına önemli katkılarda bulunmaktadır
Çevre sorunları özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya gündemini işgal eden en önemli sorunlardan biri olmuşturKuşkusuz bu çevre sorunlarının daha önce var olmadığı anlamına gelmemektedir Nüfusun artışı kentleşme ve sanayileşmenin hızlanması gibi faktörler dolayısıyla çevreye bırakılan atıkların gerek miktarı gerekse türlerinde artış olmuştur Çevre kirliliği başlıca hava kirliliği su kirliliği toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır
Çevre sorunlarının artması çevre kirliliğinin boyutlarını katı atık kirliliği olarak şekillenen yerel kirlilikten asit yağmurları olarak şekillenen bölgesel kirliliğe ve küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi olarak ortaya çıkan küresel kirlenmeye genişletmiştir
Çevre sorunlarının insanlar ve diğer canlılar üzerindeki ciddi tehditleri (çeşitli önemli hastalıklara sebep olması ve bu hastalıkların bazen ölümlerle sonuçlanması) her geçen gün daha da artmaktadır Çevre kirliliğinin canlılar üzerinde meydana getirdiği hastalıklar çeşitlidir Bu hastalıkların belli başlıları arasında astım kronik bronşit gibi çeşitli solunum yolu hastalıkları kalp ve damar hastalıkları böbrek rahatsızlıkları çeşitli kanser vakaları çeşitli göz hastalıkları kolera gibi çeşitli bulaşıcı hastalıklar işitme bozuklukları saldırgan davranışlar stres bitki ve ağaç dokuları üzerinde olumsuz etkiler sayılabilir Bu hastalıklar çoğu zaman insanlar bitkiler ve hayvanlarda ölümle sonuçlanan vakalara yol açmaktadır
Çevre kirliliğin zararlı etkileri sadece canlı varlıklarla ibaret değildir Zararlı etkiler cansız varlıklar üzerinde de kendini göstermektedirÇevre kirliliği hava kirliliğinde olduğu gibi binalar araç ve malzemeler üzerinde de olumsuz etkiler meydana getirmektedir
Çevre kirliliğinin boyutlarının ve zararlı etkilerinin artması kalkınma ve büyüme çabalarında çevre konusuna olan duyarlılığı artırmıştır Bu çabalar özellikle gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye düşürmeden bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamak olarak ifade edilen “sürdürülebilir kalkınma” kavramının gerek ulusal ve gerekse uluslararası boyutta önem kazanmasına neden olmuştur Bu ise kalkınma ve büyüme çabalarında doğa ve çevrenin azami ölçüde korunmasına yönelik titizlik göstermek gerektiğinin ne kadar önemli olacağını ortaya koymuştur
Çevre sorunlarının ciddi boyutları gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ve gerekli önlemler alınmazsa sorunun boyutlarının da daha da artmaya devam edeceğini ortaya koymaktadır
Endüstrileşme çabalarının sonucu gerek ağaç gibi kendini yenileyebilir ve gerekse çeşitli madenler gibi kendini yenileyemez enerji kaynakları üzerinde ciddi boyutlarda bir baskı vardır
Ağaç ve bitki dokusunda tahribat artmakta bunun sonucu ormanlar ve bitki türleri gittikçe azalmaktadır Erozyon artmaktadır Çölleşme gittikçe artmaktadırAtıkların artması ve çeşitlenmesi neticesi hava kirliliği su kirliliği toprak kirliliği içinde bulunduğumuz yüzyılda da büyük bir problem olmaya devam etmektedir Endüstriyel faaliyetler motorlu araçlar inşa ve onarım gibi faaliyetler neticesi gürültü kirliliği artmaya devam etmektedir
Fosil yakıtların yoğun kullanılması asit yağmurlarını artırmaktadır Sera gazlarının artması küresel ısınmayı artırmaktadırKüresel ısınma neticesi önemli ölçüde iklim değişikliklerine neden olmaktadır
İklim değişiklikleri neticesi kuraklık ve sel baskınları artmaktadır Küresel ısınma neticesi deniz seviyesinde önemli yükselmeler görülmektedir Orman yangınları riski artmaktadırKanser gibi öldürücü hastalıklarda önemli artışlar olmaktadır
Ölümle sonuçlanan vakalarda artışlar olmaktadırSağlıklı içe suyu problemi artmaktadırÇevre kirliliği bilinçsizce avlanma gibi nedenler dolayısıyla biyolojik çeşitlilikte azalma görülmektedir

Çevre Sorunu Olarak hava kirliliği etkileri ve sonuçları Çevre sorunları; hava su toprak ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır Yer yüzündeki bütün canlılar hava su ve toprağı kullanarak hayatlarını sürdürürler Bu ortamı kirleten en büyük neden ise insan faaliyetleridirNüfusun az olduğu dönemlerde çevre sorunu diye bir şey söz konusu olmamış insanlar tarafından kirletilen çevre doğa tarafından zararsız hale getirilmiştir Bugün de aynı özellikte olan doğa aşırı kirlenme karşısında çaresiz kalmıştır Doğadaki bu aşırı kirlenmeyle birlikte çevre bilimci ve ekolojik denge kavramı da ön plana çıkmıştır Latince kökenli olan “Ekoloji” sözcüğü ilk kez alman Ernest HAECKEI tarafından kullanılmış canlılarla çevre arasındaki ilişkiler anlamındadır Teknik alanda hızlı değişme ve gelişme anlamına gelen “Sanayi Devrimi” nüfusun artmasına neden olmuş artan nüfusun kentlerde toplanması ise problemlerin çözümünü zorlaştırmıştır Sanayi devriminin doğa üzerindeki baskısı doğayı yıkıcı yaralayıcı olmuştur Bu dönemde hiçbir engel tanımadan gelecekteki zararlı sonuçların düşünülmeden doğadan n koparıla bilirse her şey almak tüketmek felsefesi ülkelere hakim olmuş su toprak ve hava kirlenmesi başta petrol olmak üzere enerji kaynaklarının tüketilmesiyle ortaya çıkmıştır Çevre sorunları ve çözümleri ilk kez sanayi ve teknoloji alanında ileri gitmiş ülkeler ele alınmıştır ABD de çevre ile ilgili kuruluş sayısı 1973 yılında 5000 den fazla olduğu görülmüştür Genel olarak çevre kirliliği dört madde etrafında toplanmıştır

Bunlar;
1-Hava kirliliği
2-Su Kirliliği
3-Toprak Kirliliği
4-Gürültü(ses) kirliliği olarak sınıflandırılmıştır

1972 yılı haziran ayında “Stockholm” da “Dünya çevre sorunları konferansı” düzenlenerek ilk kez uluslar arası çözüm yolları araştırılmıştırBirleşmiş Milletler in düzelmiş olduğu bu konferansa 100 den fazla ülke katılmıştır Bir çok tavsiye ve önlemler alınması kabul edilerek ülkelerin bu doğrultuda hareket etmeleri istemiştir Çevre kirliliğinin bir parçası olan hava kirliliği atmosfere karışan küçük katı parçacıklar ile sıvı gaz kirleticilerin insan ve diğer canlılara zarar vere bilecek boyutlara ulaşmasıdır İnsan faaliyetleri sonucu oluşan sanayileşme kentleşme ile hava kirliliği artmış şehirlerin problemleri haline gelmiştir Hava kirliliği havanın bileşenlerindeki değişme ile başlar Bu kirleticiler kükürtdioksit karbon monoksit amonyak fibrokarbonlar ile aldehitler gibi maddelerdir Bir kısmı fotokimyasal reaksiyona girerek zararlı bileşikleri oluştururlar Hava kirliliği ısınma saniyeleşme ulaşım gibi insan faaliyetleri sonucu meydana geldiği gibi doğal olaylar sonucu volkanik gazlar çiçek tozları gibi nedenlerle de oluşa bilmektedir Doğanın kirlenmesi ulasal sınırlarda bitmemekte diğer ülkeleri de etkiliye bilmektedir


Reklam


Bir önceki yazımız olan Çevre Sorunları Ve Çözüm Yolları başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.Yorum Yapabilir , Veya trackback Yapabilirsiniz
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi, Ortalama 5 Üzerinden 3,00 )
Loading...Loading...Bir Yanıt Bırak

www.okulsozleri.com